اینجا ، من نمی نویسم ....

آدم درون من می نویسد ....
کسی که تمام وجودش غرق در واژه هاست ...
آدم درون من ، همان نویسنده ی ناشناس نویس(!) نامش paradox است ... دربعضی جاها هم paradoxانه(!) عمل می کند ... پارادوکس را که می دانید چیست؟!
فکر کنم دیگر فهمیده باشید paradox کیست!
:)
با آرزوی بهترین ها برای شما :)