گفت و‌گو کردن آدم ها را بزرگ می کند ، آنچنان که خورشید ، گیاه را
همه ی ما نیازمندیم به حرف زدن ... از باور ها  دانسته ها و اعتقادات ...پس کاش ، جای له کردن هم ، دو تا کتاب برداریم ،
پشت یک‌میز روبه روی هم بنشینیم ، او چایش را بنوشد و ما از باورمان حرف بزنیم ...
شما دوست دارید راجع به چه چیزهایی با بقیه ، گفت وگوکنید ؟