🌸💕🌸💖🌸💞🌸💓🌸💕


وقتے نازل شد 😇 

🌸🍃حرف هایش شبیہ بہ حرف هاے معمولے نبود 

🌸🍃و با همان ڪلمات داشت تسبیح خدا را مے گفت


پیامبر بہ او فرمود: 

🌱"تا بہ حال چنین بر من نازل نشدہ بودے."🌱 

❣جبرئیل نیستم آقا جان 💓صرصائیلم💓


❣خدا فرمودہ نور را بہ عقد نور در بیاور💍


 👈 ڪہ را بہ عقد ڪہ دربیاورم؟ 

💞فاطمہ را بہ عقد علے دربیاور💞


رسول خدا فاطمہ را در حضور جبرائیل، میڪائیل و صرصائیل بہ عقد علے درآورد.💕

 

آدم بال درمے آورد از ذوق دیدن این همہ شاهد بال دار

....😃😍😍


#سالروز_ازدواج_آسمانی_مبارک💓

#عیدتون_مبارک😍

#ازدواج_آسمانی

💠💠بحارالانوار،ج43،ص123💠💠