آهای آقای دغدغه ! 
تا چند روز دیگر ، با یک لگد درست حسابی ، پرتت می کنم بیرون از خانه ام تا از سرما یخ بزنی !
شاید باورت نشود ولی این روزها دی ماه تهران ، حسابی سرد است ! 
و من یک چای خوش رنگ خوش عطر ، از آنها که در تلویزیون تبلیغش میکنند برای خودم می ریزم و همانطور که زیر لب شعر یه روز آقا خرگوشه را زمزمه میکنم  ، مینشینم کنار شومینه و به صدای تیک تاک ساعت گوش می دهم که میگوید : فرهاد عزیزم  ! آسوده باش ! هیچ کاری نداری :)