آسمانِ دِلَم ابری شُده ، ای عِشق !

بیا رُخ بِنَما ...