بعضی آدم ها هستند ....

که خیلی خوبند ...

بوی بهار نارنج می دهند 

و طعمشان ، به خنکی یخ در بهشتی است که تابستان ، عجیب به دل می نشیند!

بعضی آدم ها ، آنقدر دوست داشتنی هستند که دوست داری مقابلشان بایستی ، و با گریه فریاد بزنی: تو چرا انقدر دوست داشتنی هستی؟!؟!؟

بعضی آدم ها را نمی توان معمولی دوست داشت...

آنها زاده شده اند تا همه ، نجومی عاشقشان باشند!!!!

شما هم در زندگی ، از این آدم ها دارید؟


***

این پست هم مثل همینه:) 👇

انسان های آرام:)