گرم بنوش این هوای سرد را
واژه کن جرعه جرعه اش را
بی خیال غصه شو 
پیراهن گل گلی ات را بپوش 
و عشق را به تصویر بکش ....
+ کاش هر وقت دلمون از زمین گرفت ، یه قلموبرداریم و روی دیوار آسمون نقاشی بکشیم ...