دلتنگیم آقا جان..

می دانم ، گناهکاریم ، تو را از یاد می بریم و حواسمان از تو پرت می شود ....

اما باور کن ، وقتی یک بیت شعر درباره ی تو می خوانیم ، اشک هایمان جاری می شوند ... باور کن جمعه ها قلبمان از دوری ات میگیرد....

آقا جان  ، جمعه ی دیگری از راه رسیده ، غروبش در راه است .... باز ما می مانیم و خانه ای که در آن (( برای نفس کشیدن ، هوا کم است ))


بیا و مارا دریاب ....

(( شب تاریک جهان ، در پس انتظار توست 

ماه باش و مهدیا ، گاهی نگاهی کن به من ))


این دو پست خیلی به دل نشستند :

پست دوبیتی امام زمان

پست بسم رب الحسین