چقدر خوب است گاهی خلاف جهت آب شنا کردن ...

چقدر خوب است دور شدن از زندگی گله ای اینکه وقتی ، یک جمعیت عظیم ، با مغز هایی کوچک ، در یک راه که پر است از زشتی حرکت می کنند و تو از دور برایشان به نشانه ی خداحافظی دست تکان می دهی و تنهایی ، آن یکی مسیر را می پیمایی ،  قشنگ است ...من ، عاشق آن حس ناب معنوی ای هستم که وقتی آدم های کم خرد و کوته فکر ، به مسخره کردنشان می پردازند ، یک لبخند لطیف  بزنم و به عاشقانه هایم با خدا ادامه  بدهم ...من هیچوقت از مخالفت چنین آدمهایی بدم نمی آید چون مطمئنم می کنند راهم درست است :)


++++


+ اگه بگن زندگیتو توی یه جمله یا بیت خلاصه کن ، چه جمله یا بیتی رو انتخاب می کنی ؟  :)