گاه باید مثل بچه ها یک آبنبات با طعم پرتغال انداخت گوشه ی لپ و کارتون باب اسفنجی را به تماشا نشست!