از بچگی دوست داشتم شب را تا صبح بیدار باشم  ،
 بروم توی پشت بام . یک کتاب ، به دست بگیرم و زیر آسمان ابری شهر ، با صدای گذر ماشین ها ، و جیغ کشیدن  باد، آن را بخوانم و جرعه جرعه چای بنوشم ...