هیچ جیز بهتر از این نیست که در این هوای سرد ، با یک سویی شرت بروی داخل کوچه و غزل هایت را روی دیوار بنویسی
تا شاید صبح یکی از خواب بیدار شد شعرهایت را خواند از آنها خوشش آمد و قابشان کرد روی دیوار اتاقش ...