دیروز یکی از دوستانم پرسید : قلبم دارد روی طاقچه خاک میخورد ! چکارش کنم ؟
و من با یک لبخند گفتم : برایش شعر بخوان ... قول میدهم آنقدر سرش شلوغ شود که دیگر فرصت سرخاراندن نداشته باشد !

و این است معجزه ی شعر :)