شب به مقصد رسیده ....

تیک ... تاک ... تیک ... تاک ...

دختری ، روی یک صندلی چوبی نشسته است ...

و شهر در کادر چشمانش پدیدار است ...

تیک ... تاک ... تیک ... تاک ...

...

برای خوندن ادامه ی این متن عاشقانه ولی غمگین اینجا کلیک کنید !