عادت ها آدم ها را می سازند ... 
همه ی ما انسان ها دارای عادت هایی هستیم ... گاه این عادت ها فقط مخصوص خودمان اند گاه نه ...

بعضی از این عادت ها خوب اند و بعضی بد ... بعضی جدیدند و بعضی قدیمی ....

خلاصه اینکه همه ی ما مجموعه ای از عادت هایمان هستیم ...

زندگی ای که در آن عادت ها به روز نشوند و هرروز و هر روز تکرار شوند ، زندگی ای ، سخت و ناامید کننده  می شود ...

عادت ها ، آدم ها را تربیت می کنند ...

****

شما چه عادتای خوبی دارین ؟ بیاین یکم باهم حرف بزنیم :)