وقت هایی که کارم خیلی زیاد می شود ، با اینکه تمام وجودم فریاد می زند تا کارهایت را تمام نکردی ، استراحت نکن ، یک بیشین بینیم بابا نثار خودم می کنم 
بعد پاهایم را دراز میکنم ، یک لیولن چای میریزم و سوت زنان به معماری خانه مان می اندیشم ! :) 

+ چقدر من کار دارم ! چقدر!!!
+ این زاده ی ذهن نیست ، واقعیه :)
+ یه راه حلی چیزی واسه این اوضاع پرکاری بدین :) 
+ هفته ی پر کار رو دوست دارم ولی نه در این حد!! :))