نقاشی ام را نشانش دادم 
_ به نظرت این گله یا پروانه
_ چی باید باشه؟
_ پروانه
_ خو معلومه . پروانه‌ ست دیگه!

+ نتیجه ی حرف زدن من با یک آدم که هرگز دوست ندارد ناراحتم کند .... از این آدم ها در دنیا زیادند ... مواظبشان باشیم :)


////////


*این نوشته همچنان از ذهن من روی صفحه پاشیده :))
*کدون آیه ی قرآن رو تاحالا خوندین که خیلیی آرومتون کرده ؟