ما آدم ها هیچ وقت ، زمانی که به دنیا می آییم متولد نمی شویم

زندگی همه ی ما ، یک‌روز از منجلاب روزمرگی بیرون می آید و خودش را در چشمه ی خودشناسی می شوید ....

 آن وقت است که می توانیم بگوییم ما متولد شده ایم ...

‌....افسوس که بعضی آدم های به دنیا آمده ، هیچوقت متولد نمی شوند ....+++++++++++++شما چی ؟ متولد شدین ؟ +