اولین روز زمستان بود ولی نه برف بارید ، نه بهمن آمد ، نه مدارس و ... تعطیل شدند نه آدم برفی درست کردیم .
شاید یکم ( فقط یکم !) توقعم بالاست .‌هان؟
:))

+ خزعبل نویسی!