جدیدا به درجه ای از بی توجهی به حرف آدما - یا هر چی که اسمشو بذارین - رسیدم که دیگه 
وقتی آدما حرفایی میزنن که دل میشکونن ، جای ناراحتی واخم و غصه ، 
یه لبخند گَل و گشاد می زنم و می گم : هر آدمی یه روزی درست میشه !