استرس تنها چیزی است که هیچ وقت ، دست از سر ما آدم ها برنمی دارد ....

حتی اگر بزرگترین آدم دنیا باشی ، حتی اگر سالها میان میلیون ها نفر ، پشت تریبون بروی و حرف بزنی ، باز دستت از استرس ، لرزش خفیفی می گیرد ...

 باز محتاج می شوی به یک جرعه آب و باز نفس کم می آوری ...


استرس را همه مان تجربه کرده ایم ، بعضی هامان سر جلسه ی امتحان ، 

بعضی های دیگرمان سر سخنرانی یا کنفرانس و برخی دیگر موقع بحث کردن سر یک موضوع با شخصی دیگر...


بعضی هایمان هنگام سخنرانی ، با اینکه آماده هستیم و جز به جز متنمان را حفظیم ،

 به خاطر این استرس لعنتی هزاران سوتی بزرگ و کوچک می دهیم 

و خنده ی حضار می شود هیزم بیشتر برای این آتش ...


یا سر جلسه ی امتحان فرمول های وقت نشناس ، از ذهنمان پر می کشند و می روند ...


خلاصه اینکه ، استرس بد دردی است و هرگز با کشیدن نفس های عمیق حل نمی شود ....


***


شما وقتی استرس میگیرین چیکار میکنین؟

این پست رو هم اگه خواستین بخونین :) : دیوار سفید!