کودک درونت را زنده کن

بگذار برای خودش خرابکاری کند ، توپش را بالا و پایین بیندازد و با عروسکش کلنجار برود ....

بگذار ، بلند و بدون مانع گریه کند و لجباز باشد ...

برایش هر چه را که می‌خواهد بخر و بگذار آزادانه ، روی تاب ، شعر بخواند


بگذار دستان کوچکش را میان گِل های سرد و چسبناک فرو کند و قاه قاه بخندد
بگذار کودک درونت نفس بکشد
آن را در اتاق رشد حبس نکن

بگذار کودک درونت همانطور کودک بماند

جلوی رشدش را بگیر
بگذار حداقل یک گوشه از ذهنت شادی را  ، سادگی را و عشق را بلد باشد ....


+++ : چه معضلای انسانی ای هستن که اذیتتون می کنن ؟ ( مثل : شعور کم ، نشاط کم و... )
خوش حال میشم راجب این موضوع ها گپ بزنیم :)