نوشتن بهانه نمی خواهد ، فقط دلی میخواهد که پر باشد از حرف ، و قلمی می خواهد که تیز باشد و برنده!

+چهل سال دیگه ، توی چه وضعیتی خواهید بود؟