بیایید یک روز هم که شده ، دست قلب و مغزمان را بگذاریم در دست هم و بگوییم آشتی کنند !

 آخر پدر ما را در آوردند !