هیچ چیز بهتر از آن نیست که پنجره ی اتاقت
روبه دیوار آجری سرخی باز شود
که گیاه رونده ی سبزی 
آن را در آغوش کشیده
..... 
پنجره‌ی اتاق شما به سمت کجا باز می شود ؟