گاه باید با داشته ها لذت برد  ، با دستمال تمیز شان کرد ، خاک هایشان را تکاند و در آغوش آنها را فشرد ...

اصلا چرا گاهی ؟! همیشه باید با داشته ها لذت برد ...

میشود داشته هایتان را نام ببرید ؟ :)