هیچ حسی بهتر از این حس نیست که جلوی چشمانت ، یه فیلم ترسناک پخش شود ، صدای جیغ و داد شخصیت اصلی در اتاق بپیچد ، آن جن های وحشتناک بپرند وسط همان اتاق و تو یک چیپس ( ترجیحا نمکی ) فرو کنی داخل ماست  بعد آن را خرچ خرچ بجوی و انگشتانت را لیس بزنی ! 


****


+ شماهم از این جور کارای روزمره سراغ دارین که همه مون ، عاشقش باشیم ؟ بیاین یکم از زندگیمون لذت ببریم :)