یک رفیق داشتیم . نامش مهدی بود ولی ما مِتی صدایش می زدیم !

همین !

 

+ توی یه جمله ، دی رو وصف کنین :)